Popis činnosti

Projektová kancelář se zabývá projektovou a inženýrskou činnosti v oblasti přípravy a realizace staveb. Zaměření převážně na bytové a občanské objekty, budovy pro přechodné ubytování, menší kulturní a zdravotnická zařízení, skladové objekty apod. Základem je komplexní činnost od stadia přípravy stavby až po autorský dozor projektanta a technický dozor investora ve stadiu realizace. Jednotlivé fáze přípravy je možné zajistit jako komplet, nebo každou část samostatně.

Projektová činnost

Přípravné práce, studie a návrhy staveb
Průzkumy a zaměření staveniště, zjištění stávajícího stavu včentě zaměření stavu, návrhy staveb - dispoziční a objemové řešení, osazení stavby do terénu, řešení napojení stavby na inženýrské sítě. Možnost variantního řešení, zpracování počítačových modelů, zákresy do fotografií apod.
Investiční záměry
Projekty pro území řízení, ohlášení stavby a stavební povolení
Zpracování potřebné projektové dokumentace pro výše uvedená řízení na stavebních úřadech. Dokumentace se zpracovává dle platné vyhlášky č.   o Dokumentaci staveb. Jedná se o zpracování architektonicko stavební části a všech potřebných profesí - voda, kanalizace, topení, elektro, větrání a vzduchotechnika apod.
Prováděcí projekty
Zpracování detailní projektové dokumentace v rozsahu požadováném pro provádění a realizaci stavby.
Výkazy výměr a kontrolní rozpočty staveb
Je možno zpracovat jako doplněk prováděcího projektu. Obsahuje soupis a ocenění všech prací nutných pro realizaci díla. Jedná se o soupis prací a ocenění na základě prováděcího projektu.
Dokumentace stávajícího stavu - pasport budov
Zaměření současného stavu budovy a zpracování výkresů součaného stavu budovy-půdorysy, řezy pohledy.
Skutečné provedení stavby
Dokumentace pro kolaudační řízení - výkresy skutečného provedení stavby po dokončení.
Autorský dozor projektanta
Výkon činnosti projektanta při realizaci stavby - kontrola dodržování projektové dokumentace, projektové úpravy případných změn, účast projektanta na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Inženýrská činnost - IČ

IČ ve fázi přípravy stavby
Zastupování investora při jednáních na úřadech, zajištění potřebných dokladů pro vydání územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení, zajištění dokladů ohledně napojení na inženýrské sítě,  apod.
Technický dozor investora - TDI
Zastupování investora při realizaci stavby - TDI na stavbě, kontrola provádění stavby, kontrola výměr a množství provedených prací, kontrola fakturace, zajišťování potřebných dokladů při realizaci, vedení přehledu o provedených změnách, zajištění kolaudace stavby apod.
Zajištění průzkumů a ostatních prací
Možnost zajištění potřebných průzkumů - radon, inženýrská geologie a hydrogeologie, denrologie - popis stávajících dřevin apod.
Zajištění geodetických prací - oddělení pozemků, zaměření pozemků, vytýčení staveb, skutečné provedení vč. zápisu do katastru nemovitostí apod.