IPK - Inženýrská a projekční kancelář - Ing. Kott

Inženýrská a projekční kancelář se zabývá komplexní činností při přípravě a realizaci staveb. Tato činnost zahrnuje veškeré práce související s přípravou a realizací stavby s výjimkou provádění vlastních stavebních prací.
Činnost pod hlavičkou IPK - je vykonávána nepřetržitě od roku 1993.
Projektové práce a potřebné přípravné práce pro zpracování projektu - průzkumy, zaměření apod.Projektové práce zahrnují studie, návrhy, projekty pro stavební povolení, prováděcí projekty, výkazy výměr, rozpočty.
Projekty jsou kompletní díla včetně všech nutných profesí - statika, vodovod, kanalizace, plynovod, topení, vzduchotechnika, elektroinstalace, slaboproudé rozvody - zabezpečení atd. Dílčí části je možné zpracovat i samostatně odděleně.
Projektové práce jsou zpracovávány na PC, zajišťujeme zpracování počítačových modelů, realistických vizualizací, zákresy do fotografií.
Inženýrská činnost - zajištění potřebných dokladů, projednání a vyřízení úředních záležitosti spojených s přípravou stavby. Jedná se o územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace a další. Dále pak zastupování investora při realizaci stavby - výkon Technického dozoru investora.
Oprávnění k činnosti
Projektová a inženýrská činnost je prováděna na základě živnostenského oprávnění
           Živnostenský list - Projektová činnost ve stavebnictví
           Živnostenský list - Inženýrská činnost ve stavebnictví
Členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - autorizace obor - POZEMNÍ STAVBY
Dílčí profesní projektanti mají příslušnou autorizaci v příslušné profesi.

Projekční práce

 • Studie a návrhy staveb
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Projektová dokumentace pro ohlášení a stavební povolení
 • Prováděcí projekty, rozpočty
 • Stavební průzkumy a posudky
 • Skutečné provedení-pasporty budov

 

Inženýrské práce

 • Zajištění dokladů pro povolení stavby
 • Zajištění ÚR a stavebního povolení 
 • Technické dozory investora při realizace 
 • Zaměření budov, zajištění geodetických prací 
 • Průzkumné práce - geologie, radon apod. 
 • Zajištění výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.