Ceník

Skutečná cena projektových a inženýrských prací se stanovuje dohodou individuálně pro každou zakázku. Vždy se jedná o pevnou cenu, která je zakotvena v příslušné smlouvě o dílo. DPH pro projektové a inženýrské práce je stanovena sazbou 19%. Ceny prací se stanovují s ohledem na Výkonový a honorářový řád vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů. Přesné znění Výkonového a honorářového řádu je možné nalézt např. na

Orientační - předběžné ceny projektových a inženýrských prací

A. Ceny projektových a inženýrských prací stanovených na základě investičních nákladů (IN) stavby
1. Vypočte se orientační investiční náklad (IN) stavby - pro potřeby výpočtu ceny projektových a inženýrských prací jako obestavěný objem stavby - obestavěný prostor vynásobený jednotkovou sazbou ceny stavby
orientační jednotkové sazby     rodinné domy cca 4 000,- Kč/m3; administrativa 4 500,- - 6 000,- Kč/m3 apod.
Z vypočtené ceny investičního nákladu je možné orientačně stanovit ceny následujících projektových a inženýrských prací :
Dílčí činnost                                                  IN  5 mil. Kč                   IN  20 mil. Kč              
Projektové práce
a.  Příprava akce, projektová studie, návrh          0,6-0,7% IN                      0,55% IN
b.  Dokumentace pro územní řízení                      0,85%                               0,45%
c.  Dokumentace pro stavební povolení                1,7%                                1,45%
d.  Prováděcí projekt  pro realizaci stavby            2,35%                               1,95%
e.  Projekt pro výběr dodavatele stavby                0,4%                                0,3%
    ( Zpracování výkazů výměr,
     kontrolní rozpočty apod. )
f.   Autorský dozor projektanta                            0,55%                             0,45%
Inženýrská činnost
a.  Zajištění úz.rozhodnutí (stav.povolení)                               0,4-0,6%
b.  Technický dozor investora                                               0,7-0,9%
 
V uvedených cenách jsou zahrnuty provozní náklady v běžném rozsahu ( cestovné, kopírovací služby apod.)
Ceny prací včetně cen IN jsou uvedeny bez DPH.
 
B. Ceny ostatních projektových prací
a.  Zaměření stavby - pasport budov                                řídí se dle obtížnosti a rozsahu          15,- - 40,- Kč/m2 
    ( Zaměření a zpracování výkresů stávajícího stavu )